Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Advokátní Kancelář Urbanová, se sídlem Světlov 896/2, 785 01 Šternberk, IČ: 013 42 321 (dále jen „Advokátní kancelář“) chrání veškeré zpracovávané osobní údaje a zachází s nimi v souladu s platnými právními předpisy.

Advokátní kancelář je správcem Vašich osobních údajů, a to dle čl. 4 bod 7 Nařízení (EU) 2016/679.

Smyslem těchto zásad je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje Advokátní kancelář zpracovává (1), za jakým účelem a na základě jakého právního titulu jsou osobní údaje zpracovávány (2), kdo jsou případní příjemci Vašich osobních údajů (3), po jakou dobu budou osobní údaje uloženy (4) a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji (5).

 1. Zpracovávané osobní údaje

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Advokátní kancelář zpracovává v souvislosti s poskytováním právních služeb zejména tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Doručovací adresa
 • IČ, DIČ
 • Fakturační adresa
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo – soukromé i pracovní
 • Číslo účtu a jiné transakční údaje

Tyto osobní údaje Advokátní kancelář zpracovává při poskytování právních služeb, během komunikace s klientem, a to i prostřednictvím e-mailu či telefonu, a dále v dalších případech, které budou nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře.

V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné využít právních služeb Advokátní kanceláře.

 1. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro tyto účely:

 • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem
 • Identifikace a kontrola dle zákona 258/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci z výnosů trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
 • Vyúčtování za služby
 • Plnění povinností stanovených zákonem
 • Ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře
 1. Příjemci osobních údajů

Advokátní kancelář zpřístupní Vaše osobní údaje pouze oprávněným subjektům, a to zejména orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelům služby informačního systému a dalším příjemcům dle potřeby a pokynů klienta. Oprávněné subjekty mají přístup k osobním údajům pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 1. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 1. Práva subjektů údajů

Osoba, jejíž osobní údaje jsou Advokátní kanceláří zpracovávány, má v souvislosti s ochranou svých osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů.

Těmito právy jsou:

 • Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od Advokátní kanceláře potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Máte právo na to, aby Advokátní kancelář opravila nepřesně uvedené osobní údaje, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají. Advokátní kancelář je dále povinna vymazat Vaše osobní údaje, jestliže již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že Vaše osobní údaje budou nepřesné, zpracované protiprávně nebo podáte námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

Jestliže chcete, aby Advokátní kancelář Vaše osobní údaje, které jste poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, předala třetímu subjektu, můžete využít práva na přenositelnost údajů. V případě, že by tímto postupem byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, pak Advokátní kancelář nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Výše uvedená práva (vyjma práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy Advokátní kanceláře – advokat@urbanova-ak.cz, nebo písemně na adresu sídla Advokátní kanceláře.

Na webových stránkách Advokátní kanceláře je možno využít i kontaktního formuláře.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)