Služby

 

Občanské právo – sepis smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, smlouva o zápůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva), konzultace smluv nebo jiných dokumentů, sepisování žalob a jiných právních dokumentů, zastupování v řízení před soudy všech stupňů

Rodinné právo – sepis žaloby o rozvod manželství, sepis žaloby o vypořádání společného jmění manželů, sepis žaloby o výživné manžela, vyjádření k žalobě o výživné manžela, sepis žaloby o výživné rozvedeného manžela, sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů, návrh na úpravu práv a povinností k nezletilému dítěti, návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě, návrh na snížení výživného pro nezletilé dítě, zastupování v řízení před soudy všech stupňů, sepis dalších právních dokumentů z oblasti rodinného práva

Obchodní právo – příprava podkladů pro založení společnosti, příprava podkladů pro realizaci změn ve společnosti, sepis právních dokumentů mezi podnikateli,  společností a jejími společníky, statutárními orgány a dalšími osobami, zastupování v řízení před soudy všech stupňů, sepis dalších právních dokumentů z oblasti obchodního práva

Vymáhání pohledávek – sepis výzvy k úhradě dlužné částky, žaloby na úhradu dlužné částky, návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, návrhu na vydání platebního rozkazu, uznání závazku, uznání dluhu, sepis dohody o úhradě dluhu ve splátkách, sepis přihlášky pohledávky do insolventního řízení, sepis exekučního návrhu, zastupování v řízení před soudy všech stupňů, sepis dalších právních dokumentů

Právo nemovitostí – sepis smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, sepis darovací smlouvy, jejímž předmětem je nemovitost, sepis směnné smlouvy, sepis smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, sepis smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti, sepis smlouvy o zřízení předkupního práva věcného charakteru, sepis dohody o zániku zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva věcného charakteru, to vše včetně návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, úschova kupní ceny, konzultace všech typů smluv týkajících se dispozice s nemovitostí, sepis žaloby o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti, sepis žaloby o určení vlastnického práva k nemovitosti, včetně zastupování v řízení před soudy všech stupňů

Prohlášení pravosti podpisu – prohlášení pravosti podpisu  na dokumentech sepsaných v mé advokátní kanceláři i na dokumentech cizích, a to v souladu s Usnesením představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku ze dne 11. dubna 2006, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o pravosti podpisu (usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu), ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2009 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2009 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2010 Věstníku, usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/2011 Věstníku a usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2015 Věstníku

Své služby Vám mohu nabídnout rovněž v následujících oblastech práva:

Právo obcí

Pracovní právo

Insolvenční právo

Právo exekucí

Rozhodčí řízení

Ochrana spotřebitele