Rodinné právo

návrh na úpravu práv a povinností k nezletilému dítěti, sepis žaloby o rozvod manželství, sepis žaloby o vypořádání společného jmění manželů, sepis žaloby o výživné manžela, vyjádření k žalobě o rozvod manželství, vyjádření k žalobě o výživné manžela, sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů, zastupování před soudem ...

Právo nemovitostí

sepis smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, sepis darovací smlouvy, jejímž předmětem je nemovitost, sepis směnné smlouvy, sepis smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, sepis smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti ..

Obchodní právo

příprava podkladů pro založení společnosti, příprava podkladů pro realizaci změn ve společnosti, sepis právních dokumentů mezi podnikateli, společností a jejími společníky, statutárními orgány a dalšími osobami, zastupování v řízení před soudy..

Občanské právo

sepis smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, smlouva o zápůjčce, nájemní smlouva, příkazní smlouva), konzultace smluv nebo jiných dokumentů, sepisování žalob a jiných právních dokumentů ..

Vymáhání pohledávek

sepis výzvy k úhradě dlužné částky, žaloby na úhradu dlužné částky, návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, návrhu na vydání platebního rozkazu, uznání závazku, uznání dluhu..

Vítám Vás

na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Radky Urbanové. Ráda Vám pomohu řešit Vaše problémy. Chcete-li využít mých zkušeností, kontaktujte mě.

Schůzku je možné uskutečnit po předchozí telefonické nebo písemné dohodě.